EFS 2019 Rejestracja uczestnika niepełnoletniego

EUROPEJSKIE FORUM SAKSOFONOWE 2019
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

 

Zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego w Europejskim Forum Saksofonowym 2019w następujących jego wydarzeniach: 

Pakiet IPakiet IIPakiet III

PAKIET I
opłata 130 zł

Tak

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy dla uczniów i studentów klas saksofonu 

 
Udział czynny w projekcie „Orkiestra Saksofonowa” 

29-31 marca 2019 r.
31 marca 2019 r. udział w Koncercie Finałowym

Tak

Udział czynny w warsztatach „improwizacja jazzowa” 30 marca 2019 r.  Tak

 

 

 

PAKIET II 
opłata 100 zł

Tak

Udział czynny w lekcjach mistrzowskich

  Tak

Udział czynny w projekcie „Orkiestra Saksofonowa” 

29-31 marca 2019 r. 
31 marca 2019 r. udział w Koncercie Finałowym

Tak

Udział czynny w warsztatach „improwizacja jazzowa”

30 marca 2019 r. Tak

 

PAKIET III
uczestnictwo bierne koszt 70 zł

Tak

Udział czynny w projekcie „Orkiestra Saksofonowa” 

29-31 marca 2019 r. 
31 marca 2019 r. udział w Koncercie Finałowym

Tak

Udział czynny w warsztatach „improwizacja jazzowa”

30 marca 2019 r. Tak

 

Imię uczestnika
Nazwisko uczestnika
Narodowość
Data urodzenia
Adres do korespondencji
Nr telefonu rodzica/opiekuna
E-mail rodzica/opiekuna
Nazwa szkoły lub uczelnie / miejsca pracy
Tabela poniżej dotyczy uczestników Międzynarodowego Konkursu Sksofonowego
Wybrany program do konkursu
Imię i nazwisko akompaniatora
Proszę o przydział akompaniatora przez organizatorów Forum.
(Dodatkowa opłata w wysokości 80 zł )
Tak, proszę o przydział akompaniatora oraz wrażam zgodę na dodatkową opłatę w wysokości 80 zł
DANE DO FAKTURY
Imie i nazwisko / nazwa firmy
Adres:
W przypadku wystawienia faktury dla firmy lub instytucji proszę podać NIP

 

 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Europejskiego Forum Saksofonowego 2019, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że:

 1. wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć, materiałów audio i video z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego jako uczestnika w czasie Forum, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,

 2. udzielam nieodpłatnie Organizatorom Forum prawa do wykorzystania zdjęć i zapisów audiowizualnych z wizerunkiem mojego dziecka/podopiecznego jako Uczestnika Forum oraz jego artystycznych wykonań na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. a – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych,

 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka/podopiecznego danych osobowych przez Organizatorów Kursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) niezbędnych do udziału w Forum i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

  1) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław,
  2) wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Forum i nie będą udostępniane innym podmiotom,
  3) posiadam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawiania,
  4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Forum,
  5) posiadam prawo dostępu do treści swoich i dziecka/podopiecznego danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6) podane dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
  7) kontakt do Inspektora Ochrony Danych na Akademii, adres e-mail: iod@amuz.wroc.pl lub pisemnie pl. Jana Pawła II nr 2 (pok.022), 50-043 Wrocław,
  8) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia kursu i czynności związanych z jego rozliczeniem tj. do dnia 30.06.2019r. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie powiadomienia o kolejnym kursie lub imprezie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  9) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1.   na czas trwania Forum zapewniam opiekę mojemu dziecku/podopiecznemu,

 2. Zgadzam się na informowanie mnie o kolejnych edycjach Forum poprzez adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział czynny w lekcjach mistrzowskich